Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: edu.sii.org.pl (dalej „Sklep internetowy SII”) oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy w którym prowadzona jest sprzedaż przez Sklep SII).
 2. Sklep internetowy SII prowadzony jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, posiadające numer NIP: 8942573958 oraz REGON: 932116787.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego SII, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej poprzez Sklep internetowy SII.

§ 2. DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę poprzez Sklep internetowy SII, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, posiadające numer NIP: 8942573958 oraz REGON: 932116787.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów poprzez Sklep internetowy SII.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową., która korzysta ze Sklepu internetowego SII.
 5. Sklep internetowy SII – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym edu.sii.org.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (poprzez Sklep internetowy SII), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego SII.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym SII, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym SII.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym SII, umożliwiający utworzenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym SII.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym SII umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego SII, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym SII rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego SII. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3. DANE KONTAKTOWY SPRZEDAWCY

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@sii.org.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 71 322 95 60,
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 41 1090 2398 0000 0001 1585 5256
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:30 do 15:30

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego SII, w tym przeglądania oferty oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym przynajmniej: Windows XP lub nowszym, macOS,
 3. poprawnie skonfigurowana aktualna wersja przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 5. włączona obsługa plików cookies.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego SII spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego SII nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego SII możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podawane w Sklepie internetowym SII są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług – VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie Internetowym SII stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 6. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM SII

 1. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym SII, należy wypełnić Formularz zamówienia i podać w nim następujące dane:
 2. imię,
 3. nazwisko,
 4. adres e-mail.
 5. Założenie Konta w Sklepie internetowym SII jest darmowe.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

§ 7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. zalogować się do Sklepu internetowego SII (opcjonalnie);
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. zalogować się do Sklepu internetowego SII lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym SII;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 Regulaminu.
 8. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego SII przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 9. Po dokonaniu płatności za Produkt na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia wraz z jego podsumowaniem.
 10. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, jeśli zapłata za Produkt została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zwrotu należności Sprzedawca dokona w sposób wskazany w § 10 ust. 4 Regulaminu.
 13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 8. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest Produkt w postaci treści cyfrowej, w zależności od charakteru Produktu, zostanie on zapisany lub udostępniony na Koncie Klienta, lub wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia bądź też ściągnięty bezpośrednio przez przeglądarkę internetową Klienta.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 7. płatności elektroniczne
 8. płatność kartą płatniczą.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 10. Płatności kartą płatniczą, przelewem online lub blikiem realizowane są za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez PayPro S.A. – Agencja Rozliczeniowa z siedzibą w Poznaniu
  (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS nr 0000347935, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068.
 11. Płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A. mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayPro S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 12. Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayPro S.A.
 13. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w elektronicznym formularzu i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A., jest automatycznie przekierowywana odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku.
 14. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności PayPro S.A., płatność może nie zostać zrealizowana.

§ 9. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym SII zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę ma miejsce w terminach wskazanych w Formularzu zamówienia w jego podsumowaniu, z zastrzeżeniem, że dostarczenie towarów lub świadczenie usług objętych złożonym Zamówieniem rozpocznie się po ich opłaceniu przez Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 5. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Zamówiony przez Klienta Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest Produkt w postaci treści cyfrowej, w zależności od charakteru Produktu, zostanie on zapisany lub udostępniony na Koncie Klienta, lub wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia bądź też ściągnięty bezpośrednio przez przeglądarkę internetową Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i doręczone Sprzedawcy na adres: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości z adresu poczty e-mail Klienta podanego w Formularzu Zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy biuro@sii.org.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 10. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 11. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 12. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

§ 11. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem służy prawo do złożenia reklamacji na nienależyte wykonanie umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy (adres: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław) lub drogą elektroniczną wysyłając na adres e-mail: biuro@sii.org.pl.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże zgłaszającemu ją Klientowi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, jeżeli zgłaszający reklamację wyrazi zgodę na taką formę komunikacji. W przypadku, gdy reklamacja została złożona drogą elektroniczną, Sprzedawca rozpatrzenie reklamacji może wysłać na adres poczty email, z którego została wysłana reklamacja, chyba że zgłaszający wskazał inny adres email do korespondencji w sprawie reklamacji.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, osoba ją zgłaszająca powinna dostarczyć opis reklamacji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, na który ma mu zostać wysłane rozpatrzenie reklamacji. Ponadto, reklamacja musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.
 6. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekaże zgłaszającemu reklamację na papierze lub pocztą elektroniczną oświadczenie o:
 7. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 8. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu Sprzedawca wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązania sporu.
 10. Sprzedawca wskazuje, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przewiduje możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą administrowanej przez Komisję Europejską platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

§ 13. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego SII jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, posiadające numer KRS: 0000025801, NIP: 8942573958 i REGON: 932116787., ul. Świt 79D 52-225 Wrocław, tel. 71 332 95 60, e-mail. biuro@sii.org.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych: tel. 71 332 95 60, e-mail. biuro@sii.org.pl.
 3. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane w następujących celach:
 4. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
 5. wykonywania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania i przechowywania faktur VAT, czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;
 6. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie usprawiedliwiony interes”;
 7. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 li. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
 8. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
 9. Sprzedawca będzie przetwarzać następujące dane Klientów: nazwisko i imiona, adres poczty elektronicznej.
 10. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas niezbędny do realizacji umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (nie dłużej niż 6 lat od zakończenia umowy); czas, po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy (6 lat od zakończenia umowy); czas do momentu wycofania zgody (gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda).
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 12. Z zachowanie wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestnika mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Sprzedawcę – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w jego imieniu, np. biurom księgowym, dostawcom usług technicznych, w tym usług IT, bankom.
 13. Klient może złożyć do Sprzedawcy wniosek o:
 14. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych);
 15. sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe;
 16. przeniesienie danych w przypadkach określonych w RODO;
 17. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Klient ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 • Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
 • Klient zawiera umowę osobiście. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem § 13 ust. 7 Regulaminu.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 29 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(Miejscowość)………………, (Data)…………-……-……


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ul. Świt 79D
52-225 Wrocław
biuro@sii.org.pl


ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
PRZEZ SERWIS INTERNETOWY SII

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………….,
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych produktów (towarów lub usług) ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….,

Data zawarcia umowy to……………………………………………………………………………………….,

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………….,
Adres………………………………………………………………………………………………………………….,
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………..,
Email…………………………………………………………………………………………………………………..,
Data……………………………………………………………………………………………………………………,

Podpis…………………………………………….

Copyright © 2021 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Wszelkie prawa zastrzeżone |


Polityka prywatności | Regulamin